Przejdź do Slidera

Nasze działania ekologiczne | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Ekologia i Edukacja/Nasze działania ekologiczne

Nasze działania ekologiczne

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom

Pięć etapów sprawnej realizacj i inwestycj i w Programie Ograniczenia Niskiej Emisj i dla Gminy Bytom:

ETAP I - Złożenie i kwalifikacja wniosku

ZŁÓŻ WNIOSEK w Punkcie Obsługi Klienta (POK) W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 213 (piętro I).

Będziesz potrzebował następujących dokumentów jako załączników do wniosku:

 1. Tytuł prawny do nieruchomości - odpis z księgi wieczystej nie starszy niż 6 miesięcy (udaj się do Sądu Rejonowego w Bytomiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Piekarska 1, pokój nr 11, parter, tel.: 32 39 66 978 lub pobierz elektronicznie pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl );
 2. W przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji o budynku - Wypis z kartoteki budynków (udaj się do Urzędu Miasta Bytom Wydział Geodezji, ul. Parkowa 2, piętro II, pokój 329 tel.: 32 28 36 329); 
 3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa - wzór załącznik nr 4 do Regulaminu;
 4. Umowę najmu lub dzierżawy - jeśli dotyczy. 
 5. Zgoda właściciela budynku/lokalu wraz z deklaracją o utrzymaniu efektu rzeczowego i ekologicznego w okresie do 31.12.2025 r., potwierdzonej oświadczeniem podpisanym przez właściciela nieruchomości (np. w przypadku wspólnot mieszkaniowych zgoda w formie uchwały wspólnoty, w przypadku lokali gminnych zgodę winien wyrazić ZBM, który działa w imieniu Gminy Bytom.

WERYFIKACJA WNIOSKU dokonanie oceny zgodności ze stanem faktycznym zadeklarowanym w złożonym wniosku. Lista złożonych wniosków dostępna jest na stronie: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom , www.bytom.pl/pone 

ETAP II - Zebranie i dostarczenie wymaganych dokumentów do POK

Będziesz potrzebował następujących dokumentów (koszty ich uzyskania pokrywa Inwestor):

 1. Wstępna opinia kominiarska przy wariancie montażu kotła gazowego lub węglowego na biomasę;
 2. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenie wykonania robót budowlanych przy wariancie montażu kotła gazowego (lub potwierdzenie złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Bytom Referat Pozwoleń Budowlanych) (udaj się do Urzędu Miasta Bytom do Referatu Pozwoleń Budowlanych, ul. Parkowa 2, pokój nr 305, II piętro, tel.: 32 28 36 305);
 3. Uproszczony audyt energetyczny wykonany przez Operatora Programu (sporządzonego na podstawie wypełnionej przez Inwestora oraz dostarczonej do POK karty inwentaryzacji budynku. Karta inwentaryzacji budynku, lokalu mieszkalnego dostępna na stronie: www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-bytom zakładka dokumenty - dokumenty dla Inwestorów);
 4. Zweryfikowanie przez Miasto Inwestora pod kątem nie zalegania z opłatami/podatkami na jego rzecz. 
 5. Wybór wykonawcy i kosztorys należy wybrać wykonawcę prac - z listy Wykonawców dostępnej w POK, oraz na stronie: www.niskaemisja.ekoscan.pl/wykonawcy-bytom, www.bytom.pl/pone.

  Z wykonanym dokumentem w postaci audytu energetycznego skontaktuj się z dowolną liczbą Wykonawców dla każdego  zakresu zadań (zakup i montaż kotła, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, zakup i montaż wewnętrznej instalacji  centralnego ogrzewania).
  Poproś ich o określenie oferty cenowej i terminu realizacji. Wybierz po jednym Wykonawcy dla każdego zakresu prac. Poproś go o przygotowanie kosztorysu szczegółowego KNR (bezpłatnie). Kosztorys może obejmować tylko elementy wskazane jako koszty kwalifikowane w Regulaminie.
  Jeden Wykonawca może wykonywać szerszy zakres prac pod warunkiem, że znajduje się na odpowiednich listach Wykonawców.

Gdy zgromadzisz już wszystkie wymagane dokumenty, udaj się do POK w celu ich przekazania Operatorowi. Operator zweryfikuje je i zakwalifikuje Cię do kolejnego etapu Programu.

ETAP III - Umowa trójstronna

 • Zatwierdzony przez Ciebie kosztorys i przekazany do POK zostanie zweryfikowany przez Operatora.
  Na podstawie kosztorysu sporządzona zostanie umowa trójstronna.
 • Wykonawca w porozumieniu z Tobą wyznacza termin realizacji przedmiotowej inwestycji od 5 do 10 dni roboczych zależnych od zakresu wykonywanych prac.
 • Podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy Tobą, wybranym przez Ciebie Wykonawcą i Gminą Bytom.

Uwaga!!!
Jeżeli realizujesz szerszy zakres niż jedna inwestycja wszystkie umowy trójstronne muszą być podpisane w jednym  terminie.

ETAP IV - Realizacja projektu

 • W terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia prac dokonaj przedpłaty na konto Wykonawcy.
 • Jeśli wymagane jest pozwolenia na budowę Wykonawca w Twoim imieniu zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytomiu o rozpoczęciu prac.
 • Uzyskaj potwierdzenie demontażu i zezłomowania przez Wykonawcę starego źródła ciepła (protokół likwidacji starego źródła ciepła oraz karta przekazania odpadu). Potwierdzenie musi być wydane na Twoje nazwisko i adres budynku lub lokalu mieszkalnego modernizowanego.

ETAP V - Odbiór i rozliczenie finansowe inwestycji

 • Jeśli wymagane było pozwolenia na budowę Wykonawca w Twoim imieniu zawiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac budowlanych;
 • Wykonawca, na własny koszt, zorganizuje odbiór kotłowni przez kominiarza; 
 • Wykonawca zorganizuje końcowy odbiór techniczny, w którym uczestniczyć będą: Ty, Operator oraz Wykonawca;
 • Wykonawca we współpracy z Tobą przygotuje komplet dokumentów potwierdzających przeprowadzenie inwestycji i dokonania odbioru technicznego;
 • Po sprawdzeniu dokumentacji, Wykonawca w Twoim imieniu złoży w POK stosowne dokumenty niezbędne do rozliczenia Inwestycji;
 • Dokonanie zapłaty w wysokości dotacji celowej przez Miasto Bytom zostanie przekazane na konto Wykonawcy zgodnie z podpisaną umową trójstronną.
Kategoria: Nasze działania ekologiczne [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2019-10-21 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom
ilość pobrań: 3562
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bytom 295.93KB zobacz
do góry