Przejdź do Slidera

Deklaracja dostępności | PEC Sp. z o.o. w Bytomiu

Strona główna/Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PEC Bytom
Data publikacji strony internetowej: 2019-11-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-11-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Alarm smogowy ze względu na swoje działanie zbliżone do mapy oraz sposób przekazu informacji w postaci natężenia koloru w zależności od stanu powietrza nie daje możliwości pełnego dostosowania do standardu WCAG 2.1, mimo wszystko dokładamy wszelkich starań aby taką dostępność uzyskać

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-25
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Polewka, tpolewka@pec.bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 388 73 44,. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście główne do budynku znajduje się od strony północnej, jest to tzw. hol, pomieszczenie parterowe jednoprzestrzenne, przylegające do północnej ściany szczytowej budynku biurowego (od strony ul. Wrocławskiej przymknięta łukiem biegnąca ściana). Pozostałe prostopadłe strony wejścia głównego są maksymalnie przeszklone i zawierają wejścia z dwóch stron: - jedno od strony parkingu z wiatrołapem, - drugie od strony wjazdu z jedną ścianą szklaną chronione kurtyną powietrzną. Dostępność powyższych wejść jest bardzo przestrzenna, szerokie drzwi szklane otwierają się samoczynnie zgodnie z czujnikami ruchu wchodzących oraz wychodzących z biurowca. Wejście akcentowane przeszklonymi daszkami przechodzącymi wewnątrz w świetliki.
Biurowiec posiada również drugie wejście od strony południowej budynku. Jest to tak zwany wiatrołap, pomieszczenie jednoprzestrzenne, przylegające do południowej ściany szczytowej budynku biurowego. Drzwi szklane otwierane ręcznie znajdują się od strony wschodniej, do których wejdziemy od strony parkingu. Wiatrołap łączy bezpośrednie wejście do parteru budynku oraz klatkę schodową łącząca 4 piętra biurowca. Obszar kontroli usytuowany jest od strony wejścia głównego do budynku, gdzie znajduje się stanowisko portiera, figurujące w holu. Aneks portiera posiada przeszklenie w stronę bramy wjazdowej z pustaków szklanych całkowicie transparentnych. W holu znajdziemy wszelkie ważne informacje dotyczące biurowca, m.in. rozkład poszczególnych działów, pięter, najemców itp.
 
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W centralnej części łuku holu, na osi korytarza budynku mieści się szyb windy w formie regularnego walca, winda łączy pięć kondygnacji biurowca, parter + 4 piętra. Biurowiec posiada klatki schodowe w południowej stronie budynku , po przeciwnej stronie aniżeli wejście główne oraz klatkę schodową wewnątrz budynku w centralnej jej części. Ze względu na wzbogacenie doświetlenia klatki schodowej centralnej usunięto jej ściany zewnętrzne zastępując ją tzw. wykuszem w całości przeszklonym. W budynku biurowca znajdują się trzy korytarze użytkowane przez PEC Sp. z o.o. na trzech kondygnacjach, posiadają jednolity charakter wykończenia, acz zróżnicowany kolorystycznie. Korytarze są szerokie oraz przestrzenne natomiast brak jest bezpośredniego dostępu do światła dziennego, w związku z powyższym urozmaiceniem korytarzy są drzwi z tafli szklanych ornamentowych przymykanych do ościeżnic drewnianych. Powyższe zastosowanie powoduje, iż korytarze są częściowo oświetlone światłem dziennym oraz występuje dodatkowy efekt przestrzenności.
 
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Pochylnia znajduje się na zewnątrz budynku od strony głównego wejścia ułatwiająca wejście do budynku osobom niepełnosprawnym. Posadzka holu jest w dwóch poziomach, tak by niepełnosprawni korzystający z pochylni po wejściu znaleźli się na poziomie korytarza parteru oraz wejścia do windy co ułatwia przemieszczanie się po budynku. Niższy poziom sprowadza bezkolizyjnie na poziom parkingów.
 
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
do góry